Vedtekter

Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning

§1Ved beslutning i testamente av 10. mai 1985 har Solveig Sommer besluttet å opprette en stiftelse som skal bære navnet Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning.

  

§2Stiftelsens formål skal være å støtte klinisk psykiatrisk forskning.

  

§3Styret skal bestå av minst 5- fem med eventuelle varamedlem etter styrets beslutning. Minst 2- to av styrets medlemmer skal være psykiatere med formell forskningskompetanse. De psykiatrisk sakkyndige styremedlemmene bør, så vidt mulig representere både voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Minst ett av styret medlemmer skal være jurist. Styret velger selv styreleder for to år av gangen.

Styremedlemmer bør fratre ved fylte 70 år. Når et styremedlem ønsker å fratre skal styret underrettes skriftlig. Nytt styremedlem oppnevnes av det sittende styre, etter de retningslinjer som er oppgitt for styrets sammensetning. Styret skal ha rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Styret kan velge forretningsfører.

  

§4Styret kan utdele midler til en eller flere personer innenfor stiftelsens formål.

  

§5Stiftelsens grunnkapital er 5.343.435,-.

Grunnkapitalens realverdi skal over tid søkes opprettholdt ved at overskudd i nødvendig utstrekning tilføres egenkapitalen. Dette er ikke til hinder for at grunnkapitalen kan anvendes i år med lav avkastning, forutsatt at dette er forenlig med stiftelseslovens krav til forsvarlig kapitalforvaltning.