Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning ble opprettet 14. januar 1987. Stiftelsens formål er å støtte klinisk psykiatrisk forskning.

"I tråd med stiftelsens formål vil prisen bli gitt til forfatter/forfattere eller forskningsmiljøer som har publisert artikkel/bok/bokkapittel som representerer nyvinnende, klinikknær og fremragende klinisk psykiatriskforskning. Arbeidet må være publisert i 2019. Prismottakerne må være lege.'

Fra 1987 til 2019 har stiftelsen delt ut 166 stipend og priser på tilsammen kr. 3 813 000,-.

 

Utdeling av Sommers Stipend 2020:

I tråd med stiftelsens formål vil prisen/stipendiet bli gitt til forfatter/forfattere eller forskningsmiljøer som har publisert artikkel/bok/bokkapittel som representerer nyvinnende, klinikk nær og fremragende klinisk psykiatrisk forskning. Arbeidet må være publisert i 2019. Prismottakerne må være lege.

E-post: post@sommersstiftelse.no 

Postadresse: Solveig og Johan P. Sommers Stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning 
c/o Formuesforvaltning Forretningsførsel
Postboks 1777 Vika
0112 Oslo

Sommers pris for 2018

Solveig og Johan P. Sommers stiftelses pris for fremragende klinisk psykiatrisk forskning kan gis til arbeid gjort innen barne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri.

Klinisk forskning er arbeidskrevende og tidkrevende. På den ene siden er det direkte møtet og undersøkelsen av pasienten uvurderlig som ledd i forskningen og på den andre siden stiller forskning stadig strengere krav til studiedesign og forskningsmetoder. God klinisk psykiatrisk forskning fokuserer på klinikknære problemstillinger og anvender anerkjente forskningsmetoder. Solveig og Johan P. Sommers stiftelses pris for fremragende klinisk psykiatrisk forskning går til leger som har utmerket seg med å publisere slik forskning.

For artikler publisert i 2018 gis Solveig og Johan P. Sommers stiftelses pris for fremragende klinisk psykiatrisk forskning til Gro Janne Wergeland, for arbeidet med artikkelen:

“Do clinical experience, formal CBT training, adherence and competence predict outcome in CBT for anxiety disorders in youth”, forfattet av Bjaastad, Wergeland, Haugland, Gjestad, Havik, Heiervang, og Öst, publisert i Clinical Psychology and Psychotherapy. DOI: 10.1002/cpp.2321

Gro Janne Wergeland er barne- og ungdomspsykiater og ansatt ved BUP Åsane i Helse Bergen. Arbeidet er utført i barne- og ungdomspsykiatrien (7 ulike klinikker i Helse Vest) og omfatter barn og unge med ulike angstlidelser. I prosjektet er det lagt vekt på å finne frem til forhold som kan ha betydning for effekten av behandlingen. Slike forhold kan være knyttet til blant annet lidelsen barnet har (alvorlighetsgrad av lidelsen, type angstlidelse, andre lidelser barnet har) og hvor erfaren terapeuten er og om terapeuten bruker metoden riktig.  Artikkelen omfatter resultater fra 182 barn/unge med en gjennomsnittlig alder på 11.5 år med sosial-, separasjons- og/eller generalisert angst. I studien var pasientene randomisert til en av følgende tre behandlingsformer: Gruppe eller individual KBT-behandling eller vanlig klinisk behandling. I arbeidet har forskergruppen brukt video for å dokumentere forløpet i behandlingen til 17 terapeuter.

Hovedstudien rapporterte i tråd med andre solid designede RCTer innen psykoterapifeltet ofte gjør: De to aktive behandlingene (KBT i gruppe eller individuelt) virker like godt og begge virker bedre vanlig behandling. I den prisvinnende artikkelen, som er en post hoc analyse av hovedstudien, er det undersøkt om klinisk erfaring, formell kognitiv opplæring, hvorvidt terapeuten holder seg til behandlingsmanualen samt terapeutens kompetanse påvirker behandlingsresultatet for ungdom som behandles med KBT for angstlidelser.

Resultatene i den prisbelønte studien viser at det oppnås best behandlingsresultater dersom terapeuten utfører behandlingen mest mulig i tråd med den manualen behandlingsmetoden er basert på, mens antall år i praksis/kompetanse hadde motsatt virkning.

Vi finner at studien er et godt eksempel på at større kliniske studier basert på solide design lar seg gjennomføre også i kliniske populasjoner med barn med psykiske lidelser. Det er særskilt fortjenestefullt at prisvinner har gått videre og sett på terapeutfaktorer i materialet. Det er et stort behov for slik forskning. Randomiserte kontrollerte studier regnes som gullstandard for forskning om behandlingseffekt, og slik forskning må også være grunnlaget for vurdering av behandlingseffekt av psykiske lidelser hos barn. Angst hos barn er lite påaktet i norsk forskning og ny kunnskap for å hjelpe disse barna på best mulig måte er nødvendig for å yte gode tjenester.

Sommers Stiftelse, februar 2019

© 2018 by Nicole Freij